احکام به شیوه نموداری
47 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مسائل مورد نیاز هر مؤمن یادگیری احکام شرعی میباشد که در این جزوه احکام شرعی به صورت نموداری و کاملا خلاصه مطرح شده است